Persónuvernd


Almennt

•  Deit.is leggur áherslu á öryggi persónuupplýsinga viðskiptavina.

•  Deit.is leggur áherslu á að farið sé með allar persónuupplýsingar í samræmi við lög og
reglur um persónuvernd og úrvinnslu persónuupplýsinga (Persónuverndarlögin).

•  Deit.is leggur áherslu á að vinnsla á persónugreinanlegum upplýsingum sé
takmörkuð, að því marki að hægt sé að veita þá þjónustu sem Deit.is skuldbindur sig
að veita viðskiptavinum.

•  Deit.is leggur áherslu á ábyrga vinnslu upplýsinga um viðskiptavini og að sú vinnsla sé
unnin á ábyrgan, öruggan og löglegan hátt.

•  Deit.is leggur áherslu á að allar upplýsingar um viðskiptavini Deit.is, sem þeir láta
félaginu í té eða sem Deit.is sækir með þeirra leyfi til þriðja aðila séu eingöngu nýttar
í þeim tilgangi að hægt sé að veita þeim þá þjónustu sem þeir eiga rétt á.


PERSÓNUUPPLÝSINGAR

Deit.is safnar og varðveitir persónuupplýsingar viðskiptavina. Sem dæmi má nefna
samskiptaupplýsingar í gegnum vefsíðu, sem viðskiptavinir veita af fúsum og frjálsum vilja.
Aðeins er safnað nauðsynlegum upplýsingum um viðskiptavini í samræmi við þá þjónustu
sem þeir sækja til Deit.is

Deit.is ábyrgist;

•  Að nota aðeins persónuupplýsingar í lögmætum tilgangi.

•  Að þegar deilt er persónuupplýsingum áskrifendur til þriðja aðila, í lögmætum
tilgangi, t.d. vegna tæknilegs viðhalds eða þjónustu vegna greiðslu, skuldbindur
Deit.is sig til að vinnsla slíkra upplýsinga takmarkist við þá þjónustu sem inna skal af
hendi.

•  Að tryggja fullan trúnað þriðja aðila við vinnslu persónugreinanlegra upplýsinga.

•  Að viðskiptavinir Deit.is séu eigendur að sínum persónuupplýsingum.

Deit.is skuldbindur sig að afhenda hvorki, né selja eða leigja persónuupplýsingar
viðskiptavina Deit.is til þriðja aðila, nema félaginu sé það skylt samkvæmt lögum eða
samkvæmt skriflegri beiðni viðskiptavinar.

RÉTTUR HINS SKRÁÐA

Deit.is leitast við að tryggja að réttindi hins skráða séu örugg hjá félaginu. Með því er meðal
annars átt við rétt einstaklinga til að breyta upplýsingum um sig, svo sem persónulegum
upplýsingum ásamt ljósmyndum. Einnig ef óskað er eftir að upplýsingum sem skráð eru hjá
Deit.is verði eytt.

TÖLFRÆÐILEGAR SAMANTEKTIR

Deit.is áskilur sér rétt til að útbúa og nýta ópersónugreinanlegar tölfræðilegar samantektir og
aðrar afleiddar upplýsingar sem án alls vafa eru ekki persónugreinanlegar.


BÓKHALDSGÖGN

Bókhaldsgögn Deit.is eru vistuð í samræmi við öryggiskröfur persónuverndarlaganna og laga
um færslu bókhalds og varðveislu þess. Geymsla og vistun slíkra upplýsinga miðast við lög
þess efnis.


TAKMÖRKUN ÁBYRGÐAR

Að því marki sem gildandi lög heimila, ber Deit.is enga skaðabótaábyrgð vegna atvika sem
upp kunna að koma vegna þess hvernig þjónustan er notuð eða útveguð, nema ef hægt er að
rekja slík atvik til stórfeldrar/vítaverðrar vanrækslu eða misferlis af ásetningi af hálfu Deit.is
Deit.is ber enga ábyrgð á töfum sem verða á þjónustu eða því að þjónustan virki ekki sem
skyldi vegna óviðráðanlegra atvika (force majeure).


LÖG OG LÖGSAGA

Þessi persónuverndarstefna fellur undir íslensk lög. Leysa skal úr ágreiningi sem kann að rísa,
eða koma upp í tengslum við persónuverndarstefnuna fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur, sé ekki
hægt að leysa úr honum á annan hátt.


BREYTINGAR

Deit.is áskilur sér rétt til þess að breyta og uppfæra persónuverndarstefnu þessa hvenær
sem er.